ETAP 1

PRZYGOTOWANIE

1
Ustalenie parametrów ładowarki
planowanej do instalacji
Kroki, które warto wykonać, chociaż nie są uregulowane w ustawie (szczególnie w przypadku budynków ≤ 3 lokale)
Uzyskanie od zarządcy informacji na temat technicznej możliwości instalacji i eksploatacji prywatnej ładowarki

Weryfikacja, czy moc przyłączeniowa, określona w umowie przyłączeniowej budynku oraz stan instalacji elektrycznej pozwalają na podłączenie ładowarki

Ustalenie z zarządcą, jakie mogą być parametry ładowarki
Wskazanie proponowanego przez mieszkańca miejsca instalacji ładowarki oraz ustalenie zakresu prac niezbędnych do jej podłączenia
ZARZĄDCA
Wstępne potwierdzenie możliwości i warunków instalacji ładowarki, w tym zakresu prac, których realizacja będzie potrzebna do podłączenia ładowarki

Określenie maksymalnej mocy ładowarki na podstawie projektu instalacji elektrycznej budynku, przy uwzględnieniu rezerwy mocy

2
Weryfikacja czy budynek
lub obszar jest wpisany
do rejestru zabytków

ETAP 2

ZŁOŻENIE WNIOSKU

3
Złożenie do zarządcy oficjalnego
wniosku o wyrażenie zgody
na instalację ładowarki
WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:
(wymagane elementy w przypadku budynków wielorodzinnych > 3 lokale,
sugerowane w przypadku budynków ≤ 3 lokale)
1
Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania, w tym kosztów zakupu i montażu tego punktu
2
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
3
Zgodę właściciela lokalu na instalację punktu ładowania
(w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu)
4
Zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku
(w przypadku budynku będącego zabytkiem)
5
Opis parametrów urządzenia
6
Wskazanie miejsca instalacji urządzenia wraz z odpowiednim rysunkiem

ETAP 3

EKSPERTYZA

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

(wymagane elementy w przypadku budynków wielorodzinnych > 3 lokale)

4
Zarządca w terminie 30 dni zleca
sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności
instalacji punktów ładowania,
chyba że nie jest to konieczne

Koszty ekspertyzy ponosi wnioskodawca

Ekspertyzę sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

Sporządzenie ekspertyzy nie jest wymagane w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena instalacji elektrycznej oraz ocena stanowisk postojowych znajdujących się wewnątrz budynku lub do niego przylegających pod względem dopuszczalności przyłączenia do tej instalacji ładowarki objętej wnioskiem

Ekspertyza określa w szczególności:

Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania, w tym kosztów zakupu i montażu tego punktu
Punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie punktu ładowania jest dopuszczalne oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc punktu ładowania, który może być przyłączony do instalacji elektrycznej
Rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji punktu ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tego punktu
Warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji punktu ładowania
Wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z zainstalowaniem punktu ładowania
Zarządca w terminie 30 dni od otrzymania ekspertyzy (lub wniosku jeśli ekspertyza nie jest konieczna) rozpatruje wniosek (dotyczy wyłącznie budynków > 3 lokale, w przypadku pozostałych brak terminu na rozpatrzenie)

ETAP 4

ZATWIERDZENIE

5
Rozpatrzenie wniosku
Brak
zgody

Duża wspólnota (> 3 lokale)

Odmowa zgody na instalację ładowarki możliwa jest tylko wtedy, gdy:

  1. Z ekspertyzy wynika, że instalacja ładowarki zgodnie z wnioskiem nie jest możliwa
  2. Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku
  3. Wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację ładowarki (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu)
  4. Wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej ładowarki objętej wnioskiem

W przypadku, gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja ładowarki objętej wnioskiem jest możliwa jedynie po zmianie umowy o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej lub wykonaniu nowej lub przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania można udzielić wyłącznie, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się pokryć wszelkie koszty tych czynności

Koniec procesu
(w normalnym trybie)

ETAP 5

INWESTYCJA

6
Zgoda
na instalację ładowarki
Budynek lub obszar
wpisany do rejestru zabytków
Prace
budowlane
TAK

Wniosek o:
1) wydanie pozwolenia na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej
(najczęściej starosta, burmistrz, prezydent miasta) lub
2) rozpatrzenie w toku odwoławczym lub zgłoszenie
(w przypadku, gdy ładowarka ma być budowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)

Decyzja organu administracji architektoniczno-budowlanej lub brak sprzeciwu (w przypadku, gdy ładowarka ma być budowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)

Odwołanie do wyższej instancji lub sądu*

Prace
budowlane

Po zakończeniu prac budowlanych, OSD instaluje licznik, a wnioskodawca zawiera dodatkową umowę dystrybucyjną i sprzedaży energii elektrycznej do ładowarki lub tzw. umowę kompleksową (dotyczy budynków > 3 lokale).

W pozostałych budynkach należy uzgodnić z mieszkańcami/zarządcą sprawiedliwe zasady rozliczania energii elektrycznej dla uniknięcia konfliktów.

*Schemat nie opisuje procedury, służy jedynie sygnalizacji zagadnienia

Masz pytania?

Zajrzyj do FAQ

Pobierz Przewodnik

Pobierz wzór wniosku