Polityka prywatności Serwisu internetowego ladowarkawbloku.pl

Serwis internetowy www.ladowarkawbloku.pl, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą ul. Fabryczna 5A; 00-446 Warszawa, zapewnia swoim Użytkownikom, którzy korzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, bezpieczeństwo świadczonych Usług. Informacje przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie z użyciem nowoczesnych technologii i są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami bezpieczeństwa, jak również zasadami poufności.

Wdrożenie specjalnych procedur pozwala zapewnić maksymalny poziom ochrony Użytkowników w zakresie wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych, w wyniku czego zapewnione jest zarówno bezpieczeństwo jak i ochrona tworzonych kont, profili oraz przekazywanych danych.

Stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wdrożone procedury mają służyć zapewnieniu kontroli nad prawidłowością przetwarzania i ochrony danych osobowych, ich poufności, integralności i dostępności, jak również odporności systemów i usług przetwarzania, w tym przywrócenia dostępności danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych, jak również odnoszące się do przysługujących Użytkownikom praw i obowiązków.

I. Informacje ogólne.

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe – jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą ul. Fabryczna 5A; 00-446 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000643156; NIP: 5252684377; REGON: 365877690; tel.: +48 507 686 158; mail: biuro@pspa.com.pl, zwane dalej PSPA.
2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@pspa.com.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są chronione i przetwarzane na zasadach określonych w:
a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO;
b) Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm), dalej jako UODO;
c) Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.), dalej jako UŚUDE;
d) Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), dalej jako PT;
4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi Serwisu, zawierania Umów na świadczenie Usług drogą elektroniczną, jak również zawierania umów uczestnictwa w organizowanych przez PSPA kongresach, spotkaniach i wydarzeniach branżowych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest elementem obligatoryjnym, jednakże w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, stosownie do zapisów RODO, UŚUDE oraz PT, możliwym będzie informowanie go na bieżąco o aktualnej ofercie, dedykowanych rabatach, promocjach i kampaniach marketingowych związanych z bieżącą działalnością PSPA.
5. Obowiązkiem Użytkownika Serwisu jest zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Użytkowanie Serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności oraz brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do jej postanowień.


II. Podstawowe zasady, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu:

1. Serwis przeznaczony jest dla jego Użytkowników i w zakresie świadczenia Usług płatnych nie ma charakteru strony publicznej, co oznacza, iż wszelkie świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi płatne, nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), wobec czego konsument korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Powyższe nie dotyczy rejestracji i udziału w organizowanych przez PSPA kongresach, spotkaniach i wydarzeniach.
2. Z Serwisu nie mogą korzystać dzieci, rozumiane jako osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, dlatego też w przypadku ustalenia przez PSPA okoliczności mogących świadczyć o podawaniu danych dzieci, PSPA natychmiast usunie wszelkie dane osobowe w tym zakresie.
3. Użytkownik ma prawo do kopiowania, posiadania, rozpowszechniania i przetwarzania danych zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku prywatnego.
4. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie danych znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody PSPA.
5. Zabrania się korzystania z Serwisu przy użyciu programów do masowego pobierania plików (tzw. pająków internetowych, botów), jak również jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji w strukturę Serwisu.
6. Zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych używanych do logowania się do konta Użytkownika w Serwisie m.in. loginu czy hasła.
7. Zabrania się posługiwania nazwą PSPA.
8. Dopuszcza się rozpowszechnianie informacji o Usługach świadczonych przez PSPA bez pisemnej zgody PSPA, wyłącznie w sposób niekolidujący z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz w celu realizacji Umowy na świadczenie takich Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w sposób następujący:
i. niektóre świadczone Usługi bezpłatne Serwisu, jak np. przeglądanie jego treści nie wymagają podania danych osobowych;
ii. inne świadczone Usługi bezpłatne, takie jak newsletter mogą być realizowane po podaniu takich danych jak: adres e-mail;
iii. rejestracja Konta jako Usługa bezpłatna będzie możliwa po podaniu wskazanych w formularzu rejestracyjnym, niezbędnych danych do założenia i obsługi Konta;
iv. rejestracja na organizowane przez PSPA kongresy, spotkania i wydarzenia wymagać będzie podania danych identyfikacyjnych, adresu e-mail, w przypadku gdy dotyczy to Użytkownika podmiotu, który reprezentuje wraz z pełnionym stanowiskiem, a w przypadku wydarzeń płatnych informacji uzależniających wysokość lub braku konieczności poniesienia opłaty rejestracyjnej, danych zawartych w przelewie bankowym, informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Powyższe dane będą przetwarzane także w związku z zawarciem umowy uczestnictwa w objętym rejestracją kongresie, spotkaniu lub wydarzeniu.
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PSPA wynikających z przepisów ustaw podatkowych i odnoszących się do obowiązków kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z rozpatrywaniem reklamacji, bieżącym kontaktem z Użytkownikiem, udzielaniem odpowiedzi na przesyłane zapytania oraz w celach związanych z prawidłową obsługą i zabezpieczeniem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach związanych z przesyłaniem informacji marketingowych oraz wymianą informacji poprzez przygotowywane ankiety oceniające obsługę i jakość świadczonych Usług na rzecz Użytkowników, będących prawnie uzasadnionymi interesami PSPA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celach związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną, związanych także z organizacją wydarzeń, spotkań i kongresów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. Podane dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu Umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do obowiązków archiwizacyjnych oraz czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
3. Poza danymi osobowymi Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych adresów IP urządzeń Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies dla celów wykonywania analiz statystycznych oraz związanych z prawidłowym działaniem Serwisu i dostosowywaniem jego funkcjonalności do preferencji Użytkowników.


IV. Przekazywanie danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników PSPA w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być ponadto udostępniane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom współpracującym z PSPA, gdy podstawą przekazania danych będzie umowa powierzenia przetwarzania danych, w tym w szczególności firmom informatycznym dostarczającym infrastrukturę techniczną, oprogramowanie oraz wsparcie techniczne, firmom marketingowym obsługującym przesyłanie ofert, biurom księgowym i podatkowym, kancelariom prawnym i windykacyjnym, wywiadowniom gospodarczym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne, utylizacji dokumentacji i sprzętu technicznego oraz innym podwykonawcom świadczonych Usług w ramach Serwisu, a także firmom kurierskim;
b) bankom, instytucjom płatniczym w zakresie przyjmowania, dokonywania i rozliczania płatności bezgotówkowych – zapłaty za Usługę płatną lub wniesienia opłaty rejestracyjnej;
c) operatorom pocztowym.
2. Dane Użytkownika mogą być także przekazywane organom państwowym, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne i innym uprawnionym organom – na ich żądanie i tylko w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.


V. Prawa przysługujące Użytkownikom w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

1. Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do treści podanych danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia lub modyfikacji;
b) prawo do otrzymania kopii posiadanych przez PSPA danych, jak również prawo ich przeniesienia do innego podmiotu w odpowiedniej ustrukturyzowanej formie, przy założeniu technicznych możliwości takiej operacji;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym związanego z marketingiem bezpośrednim lub archiwizacją, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, chyba że dalsze przetwarzanie danych przez PSPA będzie niezbędne ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo ochronę interesów, praw i wolności Użytkownika;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, nieobejmujące jednakże ich przechowywania;
e) prawo usunięcia danych, nie mające jednak zastosowania w przypadkach, gdy PSPA jest zobowiązany do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do dochodzenia i obrony roszczeń;
f) prawo odwołania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z założeniem legalności dotychczasowego przetwarzania danych;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; Polska, w sytuacji uznania, iż PSPA naruszył przepisy prawa ochrony danych osobowych.
2. Wskazane powyżej prawa Użytkownika mogą podlegać ograniczeniom lub wyłączeniom na podstawie przepisów szczególnych RODO.
3. Wszelkie przysługujące Użytkownikowi prawa może on zrealizować za pośrednictwem stosownego zgłoszenia przesłanego do PSPA na adres e-mail: biuro@pspa.com.pl.


VI. Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państwa trzecich.

1. PSPA nie będzie dokonywać profilowania Użytkowników, jak również podejmować zautomatyzowanych decyzji w stosunku do Użytkowników w rozumieniu przepisów RODO.
2. PSPA nie będzie przekazywać danych do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VII. Bezpieczeństwo połączeń online.

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń online PSPA stosuje szereg zabezpieczeń, które pozwalają na bezpieczne korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.
2. Podstawowym zabezpieczeniem połączeń online jest kodowanie w systemie SSL. Polega ono na asymetrycznym szyfrowaniu informacji przekazywanych przez Użytkownika, co uniemożliwia podgląd treści w sieci.
3. Przekazywanie informacji zawierających dane osobowe za pośrednictwem Serwisu odbywa się w sposób zaszyfrowany przy wykorzystaniu bezpiecznego protokołu SSL.
4. Zaleca się, aby Użytkownik przesyłał wszelkie informacje i dane jedynie za pośrednictwem Serwisu i dedykowanych podstron Serwisu. W przypadku przesyłania jakichkolwiek danych na adres e-mail PSPA, dane te winny być odpowiednio zaszyfrowane, a Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłanych danych tą drogą.
5. Serwer zabezpieczony został poprzez zastosowanie szeregu mechanizmów ochrony logicznej, technicznej, fizycznej i organizacyjnej, zabezpieczających dane przed atakami zewnętrznymi lub utratą źródła prądu, natomiast na urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników PSPA zastosowano programy antywirusowe i antywłamaniowe.
6. Wszelkie przypadki udostępnienia danych, w tym danych przez Użytkowników osobom trzecim, dokonywane są na ich własną odpowiedzialność i ryzyko, co może uniemożliwiać odpowiednią reakcję ze strony PSPA.
7. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego naruszeniem praw lub wolności Użytkowników, PSPA zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkowników oraz właściwego organu nadzorczego.


VIII. Postanowienia końcowe.

1. Serwis stanowi wyłączną własność PSPA, któremu przysługują wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie.
2. Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w języku polskim. W przypadku tłumaczeń Polityki prywatności na inne języki oraz ewentualnych nieścisłości lub niejasności, wiążącą wersją Polityki prywatności jest zawsze wersja w języku polskim.
3. PSPA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki prywatności w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany zasad świadczenia Usług przez PSPA.
4. Wszelkie informacje o zmianach w Polityce prywatności zamieszczane będą na Stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.


Polityka plików cookies
Serwisu internetowego ladowarkawbloku.pl

1. Serwis internetowy www.ladowarkawbloku.pl, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą ul. Fabryczna 5A; 00-446 Warszawa, zwane dalej PSPA, podczas świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu może wykorzystywać pliki cookies.

2. Pliki cookies są plikami tekstowymi wysyłanymi na urządzenia końcowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z których korzysta Użytkownik Serwisu.

3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu umożliwienie lepszego dopasowania Serwisu, prezentowanych treści oraz kompatybilność z urządzeniami Użytkownika, jak również służy PSPA w celach statystycznych.

4. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika poprzez mechanizm plików cookies wysyłanych za pośrednictwem Serwisu jest zgodne z postanowieniami art. 173 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

5. Stosowane mechanizmy nie wpływają negatywnie na urządzenia Użytkownika, jak również nie modyfikują zainstalowanego oprogramowania i jego konfiguracji.

6. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zostaje informowany o stosowaniu plików cookies.

7. Użytkownik ma możliwość własnego dostosowania możliwości przesyłania plików cookies, jak również całkowitego ich wyłączenia, poprzez zastosowanie odpowiednich funkcjonalności używanej przez niego przeglądarki. Każdy producent przeglądarek internetowych wskazuje na swoich stronach internetowych sposoby wyłączenia lub usuwania plików cookies.

8. Wykorzystywane przez PSPA pliki cookies nie będą powodowały identyfikacji danego Użytkownika, a więc nie będą stosowane konfiguratory łączenia adresów IP urządzenia z danymi konkretnego Użytkownika. Wszelkie informacje zwrotne będą miały charakter anonimowy.

9. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis lub też chęć ich ograniczenia lub usunięcia, Użytkownik może odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej, zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się na stronach internetowych:

a) Internet Explorer i Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

b) Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl; c) Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

d) Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

e) iOS Safari (Safari Mobile):
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

f) Android Browser:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

g) Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

10. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

I. cookies własne – przesyłane przez Stronę internetową Serwisu dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz celem zastosowania odpowiednich funkcjonalności technicznych i bezpieczeństwa.
II. cookies stron trzecich – przesyłane przez inne podmioty współpracujące z PSPA lub świadczące na jego rzecz usługi, jak również dostosowujące wygląd strony internetowej oraz prezentowanych treści do preferencji Użytkownika.

11. Serwis korzysta w szczególności z poniżej wymienionych narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

I. Google Analytics – narzędzie analizy ruchu na Stronie internetowej Serwisu odnoszące się do anonimowego wskazania typu Użytkowników oraz ich zachowań podczas korzystania z Serwisu. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

II. Google Tag Manager – narzędzie zarządzania tagami usprawniające możliwość właściwej aktualizacji tagów i fragmentów kodu witryny lub aplikacji mobilnych. Może służyć także dodawaniu i aktualizacji niestandardowych tagów stron trzecich. Dodanie niewielkiego fragmentu kodu menedżera tagów umożliwia bezpiecznie wdrożenie ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu Użytkownika. Więcej informacji na temat systemu zarządzania tagami można znaleźć na stronie internetowej:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl

III. WordPress Cookies – narzędzia umożliwiające szybsze poruszanie się Użytkowników po Serwisie, zapamiętujące dane logowania na stronie internetowej Serwisu, lub służące do kontynuowania wpisów na blogu przez danego zindywidualizowanego Użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies w ramach tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: www.wordpress.org/support/article/cookies.

IV. Hotjar Cookies Analitycs – narzędzie analizujące w sposób anonimowy zachowania Użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu mapy strony internetowej, analizy ścieżek konwersji, ankiet kontekstowych, czy też nagrań związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Więcej informacji na temat funkcjonowania tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: www.hotjar.com/privacy.

V. Facebook Custom Audience – narzędzie pozwalające na wykorzystywanie plików cookies w celu budowania grupy niestandardowych odbiorców do których adresowane będą spersonalizowane treści reklamowe, na podstawie uprzednio zaobserwowanych preferencji.
Więcej informacji na temat tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

VI. Pliki cookies stosowane przez portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie dedykowane Użytkownikom portali społecznościowych umożliwiające tworzenie dla tych Użytkowników dedykowanych treści na podstawie zebranych informacji o ich aktywności na danym portalu oraz ich łączenia.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez portale społecznościowe można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych portali, m.in.:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl&gl=pl
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

VII. Analityczne pliki cookies portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie śledzące aktywność Użytkowników w sieci internet.

VIII. Piksel Facebooka – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

12. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich świadczonych za jego pośrednictwem Usług, przy braku wyłączenia lub ograniczenia stosowania plików cookies przez Użytkownika, stanowi akceptację niniejszej Polityki plików cookies oraz zgodę na przesyłanie przez PSPA plików cookies, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

13. Niniejsza Polityka plików cookies została sporządzona w języku polskim. W przypadku tłumaczeń Polityki plików cookies na inne języki oraz ewentualnych nieścisłości lub niejasności, wiążącą wersją Polityki plików cookies jest zawsze wersja w języku polskim.

14. PSPA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki plików cookies w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany zasad świadczenia Usług przez PSPA.

15. Wszelkie informacje o zmianach w Polityce plików cookies zamieszczane będą na Stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.